Hatay GGK
Hatay GGK
6:49 güncellendi

TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İLE TOBB GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Esasların amacı, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler İcra Komitesinin kurulması, yönetim, teşkilat ve çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Esaslar, TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler İcra Komitesinin oluşumu, görevleri, seçilme esasları ve toplantılarına ilişkin iş ve işlemleri kapsar.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Esaslarda geçen;
a) TOBB veya Birlik: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini,
b) TOBB Kurulu: TOBB Genç Girişimciler Kurulunu
c) TOBB İcra Komitesi: TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,
d) İl Kurulu: İl Genç Girişimciler Kurulunu,
e) İl İcra Komitesi: İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesini,
f) Girişimcilik Müdürlüğü: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdürlüğünü ifade eder.
TOBB Kurulunun oluşumu ve görevleri
MADDE 4 – (1) TOBB Kurulu; Birlik nezdinde, İl İcra Komitesi Başkanlarının tamamından ve Birlik tarafından belirlenen girişimcilik konusunda bilgi ya da deneyim sahibi kişilerden müteşekkil yüzyirmibeş kişiden oluşur. TOBB Kurulunun görev süresi bir sonraki İl İcra Komitesi seçimleri kesinleşinceye kadardır.
(2) İl Komitesi Başkanlığı görevi sona eren kişinin TOBB Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer. Üyeliği sona erenin görev süresini tamamlamak üzere yeni seçilen İl İcra Komitesi Başkanı, TOBB Kuruluna doğrudan üye olarak atanır.
(3) TOBB Kurulu üyeleri arasından, genç girişimciliğin geliştirilmesine yönelik önemli katkılar sağlamış kişiler, Birlik Başkanı tarafından Kurul Onursal Üyesi olarak belirlenebilir.
(4) TOBB Kurulu, genç girişimciliğin ülke sathında geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik politika ve stratejiler oluşturulmasına ilişkin TOBB İcra Komitesine önerilerde bulunur.
TOBB Kurulu toplantıları
MADDE 5 – (1) TOBB Kurulu, yılda en az iki defa Birlik Başkanı ya da görevlendireceği Birlik Yönetim Kurulu Üyesi başkanlığında toplanır.
(2) TOBB Kurulunun toplantı gündem, tarih, yer ve saati Birlik Başkanı tarafından belirlenir. Birlik Başkanı bu konuda Birlik Genel Sekreterini görevlendirebilir. Toplantı davetleri Birlik Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak yapılır.
(3) TOBB Kurulunun genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır.
(4) TOBB Kurulunda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(5) TOBB Kurulu karar tutanakları, Girişimcilik Müdürlüğünce tutulur. Bu tutanaklar Birlik Genel Sekreteri tarafından toplantı tarihini izleyen ilk toplantısında İcra Komitesine sunulur.
(6) TOBB Kurulu Ankara’da Birlik merkezinde, İstanbul’da Birliğin Hizmet Binasında yapılır. Bu yerler dışında Birlik Başkanının onayı ile toplantı yapılabilir.
(7) TOBB Kurulu üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da ardı ardına yapılmış iki toplantıya katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden düşer. TOBB Kurulu üyeliği düşen İl İcra Komitesi Başkanının, bu görevi de kendiliğinden düşmüş sayılır.
(8) TOBB Kurulunun Birlik tarafından atanan üyelerinin görevlerine Birlik tarafından son verilebilir. Üyeliği sona eren kişinin yerine, görev süresini tamamlamak üzere Birlik tarafından yeni bir üye atanır.
TOBB İcra Komitesinin oluşumu ve görevleri
MADDE 6 – (1) TOBB İcra Komitesi yirmibeş üyeden oluşur, görev süresi bir sonraki İl İcra Komitesi seçimlerinin kesinleşmesini takiben yapılacak ilk TOBB Kurulu toplantısının tarihi itibariyle sona erer. Yedi asil ve yedek üye; TOBB Kurulunun üyesi İl İcra Komitesi Başkanları tarafından ve arasından Birliğin belirleyeceği usulde seçilir, onaltı üye ise Birlik tarafından atanır. Birlik Başkanı tarafından; Birlik Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendirilen bir üye ile TOBB birim yöneticileri arasından görevlendirilen bir üye ise TOBB İcra Komitesinin doğal üyesidir. TOBB İcra Komitesi doğal üyeleri, aynı zamanda TOBB Kurulunda da üye olarak yer alırlar.
(2) Yeni oluşturulan TOBB İcra Komitesinin yapılacak ilk toplantısına kadar, mevcut üyeler görevine devam eder.
(3) TOBB İcra Komitesi;
a) Ülkemizdeki genç girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla politikalar belirleme,
b) Girişimcilik kültürünün gençler arasında gelişmesine öncülük etme,
c) Girişimci ruhlu kişilere, bu özelliklerini daha etkili kullanabilmelerini sağlayacak, iş kurmayı düşünenlere kuruluş ve devamındaki işi sürdürme süreçlerinde ihtiyaçları olacak temel bilgileri vermek, yol göstermek amacıyla girişimcilik eğitimleri, seminer ve panel düzenleme,
d) Lise ve üniversitelerde girişimcilik dersleri, seminerleri, panelleri düzenleme,
e) Girişimcilik, iş kurma konularında ilgili prosedürleri aktaran kitapçıklar ve CD’ler hazırlama,
f) Genç girişimcilik konusunda detaylı bilgileri ve olanakları güncel olarak sunan bir İnternet portalı hazırlama,
g) Genç girişimcilerin deneyimli girişimciler yanında staj yapmalarını sağlama,
h) Koçluk sistemi geliştirerek yeni iş kuran girişimcilere deneyimli girişimciler tarafından belli sürelerde destek sağlama,
i) Türk ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunacak sektörlerde girişimde bulunulmasına yardımcı olacak tedbirleri belirleme ve bu sektörlere genç girişimcileri yönlendirme ve teşvik etme,
j) Konuların özelliklerine göre çalışma grupları kurma,
k) Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimciliğe ilişkin gelişmeler ile idari ve yasal düzenlemeleri izleyerek toplayacağı bilgileri ilgililere ulaştırma,
l) Yurt içinde ve yurt dışında genç girişimcilik ile ilgili faaliyet yürüten kurum ve kuruluşlar ile ilişki kurma,
konularında, Birlik tarafından gerçekleştirilecek uygulamalara ilişkin görüş oluşturulmasına katkı sağlar ve bu kapsamda Birlik tarafından verilecek görevleri yerine getirir.
TOBB İcra Komitesinin Başkanlık ve Sekreteryası
MADDE 7 – (1) TOBB İcra Komitesi, üyeleri arasından bir Başkan ve en az bir Başkan Yardımcısı seçer. Başkan ile Başkan Yardımcısı seçimi aynı toplantıda ayrı ayrı yapılır.
(2) TOBB İcra Komitesinin sekreteryası, Girişimcilik Müdürlüğü tarafından yürütülür.
(3) Birlik Başkanınca uygun görülmesi halinde, Birliğin, TOBB Kurul ve TOBB İcra Komitesinin çalışmalarına ilişkin verdiği görevleri yerine getirmek üzere Birlik tarafından bir danışman atanabilir.
TOBB İcra Komitesi üyeleri
MADDE 8 – (1) TOBB İcra Komitesi üyesinin, üye olma vasıflarından en az birini kaybetmesi ya da bir faaliyet yılı içerisinde yapılan toplam dört toplantıya katılmaması halinde üyeliği kendiliğinden sona erer.
(2) TOBB İcra Komitesinin, İl İcra Komitesi Başkanları arasından seçilenlerin üyeliğinin sona ermesi halinde, yedek üyeler arasından en yüksek oyu almış olan, üyeliği sona erenin görev süresini tamamlamak üzere göreve çağrılır.
(3) TOBB İcra Komitesinin Birlik tarafından atanan üyelerinin görevlerine Birlik tarafından son verilebilir. Üyeliği sona eren kişinin yerine, görev süresini tamamlamak üzere Birlik tarafından yeni bir üye atanır.
(4) TOBB İcra Komitesi Başkanı ya da Başkan Yardımcılarından birinin görevinin sona ermesi halinde yapılacak ilk toplantıda, toplantıya katılan üyeler arasından Başkan ve/veya Başkan Yardımcısı seçilir.
TOBB İcra Komitesi toplantıları
MADDE 9 – (1) TOBB İcra Komitesi, en az iki ayda bir defa toplanır. Toplantının gündemi, günü ve saati doğal üyelerin de uygun görüşü alınarak, TOBB İcra Komitesi Başkanı tarafından belirlenir. Toplantı davetleri Birlik Genel Sekreteri tarafından yazılı olarak yapılır.
(2) TOBB İcra Komitesi üyelerinden birinin teklifi ve en az bir üyenin bu teklife katılması ile gündeme ek madde ilave edilebilir.
(3) TOBB İcra Komitesi toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğudur. Toplantılarda kararlar, toplantıya katılan üyelerin en az üçte ikisinin oyu ile alınır.
(4) Birliğe maddi yükümlülükler getiren hususlara ilişkin karar alınabilmesi ancak doğal üyelerin olumlu görüşüne bağlıdır.
(5) TOBB İcra Komitesi karar tutanakları Girişimcilik Müdürlüğünce tutulur.
(6) TOBB İcra Komitesi toplantıları Ankara’da Birlik Merkezinde, İstanbul’da Birliğin hizmet binasında yapılır. Bu yerler dışında Birlik Başkanının onayı ile toplantı yapılabilir. Birlik Başkanı bu konuda Birlik Genel Sekreterini görevlendirebilir.
(7) İcra Komitesinin genel toplantı giderleri Birlik tarafından karşılanır.
TOBB İcra Komitesi kararlarının icrası
MADDE 10 – (1) TOBB İcra Komitesince alınan kararlar Birlik Başkanının onayına sunulur. Bu kararlardan Birlik Başkanınca uygun görülenler, Girişimcilik Müdürlüğü koordinasyonunda yerine getirilir.
TOBB İcra Komitesi faaliyetleri
MADDE 11 – (1) TOBB İcra Komitesi Başkanı ya da üyeleri tarafından, görevleri kapsamında iştirak edilecek etkinlikler veya gerçekleştirilecek ziyaretler ile görsel ya da yazılı medyanın röportaj ve mülakat talepleri konusunda; Birlik Başkanı, Komite Başkanı veya doğal üyeleri kanalıyla bilgilendirilir.
Çalışma Grupları
MADDE 12 – (1) TOBB İcra Komitesi, gerekli gördüğü konu başlıkları konusunda çalışma yapılması için daimi veya geçici çalışma grupları oluşturulmasını önerebilir.
(2) Çalışma gruplarında görev alacak kişiler TOBB İcra Komitesi tarafından teklif edilen kişiler de dikkate alınarak Birlik Başkanı tarafından görevlendirilir. Birlik Başkanı bu konuda Birlik Genel Sekreterini görevlendirebilir. Çalışma Grubu üyelerinin belirlenmesinde kişilerin konuya ilişkin deneyimleri dikkate alınır.
(3) Çalışma grupları, söz konusu grupta görev alan kişiler arasından bir sorumlu seçer. Seçilen çalışma grubu sorumluları, Komite toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler.
Fesih
MADDE 13 – (1) Bu Esaslarda sıralanan görevlerini etkin bir biçimde yerine getiremediğine kanaat getirilmesi halinde TOBB İcra Komitesi veya Çalışma Grupları Birlik tarafından fesih edilir. Fesih edilen İcra Komitesinin yerine yenisi bu Esaslarda belirtilen hükümler doğrultusunda yeniden oluşturulur. Yeniden oluşturulan TOBB İcra Komitesi, fesih edilen İcra Komitesinin görev süresini tamamlar.
Yürürlükten Kaldırılan Düzenleme
MADDE 14 – (1) Birlik Yönetim Kurulunun 21/10/2010 tarih ve 101 sayılı Kararı uyarınca 07/04/2011 tarihinde yürürlüğe konulmuş olan “TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesinin Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları” yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Esasların yürürlüğe girdiği tarihte görevde bulunan TOBB İcra Komitesi Başkanı, yapılacak ilk seçimlere kadar görevine devam eder.
GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Esasların 4 üncü maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesini müteakip yapılacak ilk İl İcra Komitesi seçimlerinin kesinleşmesini takiben yapılacak ilk TOBB Kurulu toplantısının tarihi itibariyle sona erer. Yeni Kurul, bu Esasların 4 üncü maddesine göre yeniden oluşturulur.
GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Esasların 6 ncı maddesinde yapılan değişikliğin yürürlüğe girmesini müteakip bu Esasların 6 ncı maddesine göre TOBB İcra Komitesi oluşturulur.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Esaslar, Birlik Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Esaslar hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.
TOBB Haber Arşivi